Terug naar top

PERSBERICHT BELGISCH KETENOVERLEG - Vertrouwen herstellen en controles versterken

Persbericht KETENOVERLEG - Vertrouwen herstellen en controles versterken

Brussel, 13 maart 2018De werkgroep rundvlees van het Belgisch ketenoverleg agro-voeding heeft een stand van zaken opgemaakt over de crisissituatie die ontstaan is naar aanleiding van de vastgestelde fraude in het bedrijf Veviba. De verschillende ketenactoren en de overheid moeten alles in het werk stellen om het vertrouwen van consument en producent zo snel mogelijk te herstellen. Bestaande controle- en informatiemechanismes moeten doorgelicht worden om tot gecoördineerde, slimmere en sterkere controles te komen die de mazen in het net dichten.

Allereerst moet deze zaak door alle bevoegde diensten en het gerechtelijk apparaat tot op het bot uitgespit worden. Er moet zo snel mogelijk volledige klaarheid geschapen worden in deze zaak. Enkel zo kan het beschadigde vertrouwen hersteld worden en kunnen dergelijke toestanden in de toekomst vermeden worden.

Een doorlichting van de bestaande controlemechanismen dringt zich op, zowel op niveau van de verschillende controlerende overheidsinstanties als op het niveau van private controlemechanismen en de auto-controle. Doelstelling is de nodige aanpassingen door te voeren om de controles te versterken en zo de mazen in het net te dichten. Een cruciaal element hierbij is een betere coördinatie, snellere informatie-uitwisseling en het kortsluiten van gegevens tussen de verschillende controlerende overheidsinstanties. De sector engageert zich ertoe de auto-controlemechanismen en private lastenboeken in die zin te versterken en de gepaste bijkomende controlepunten in te bouwen.

Vertrouwen vraagt ook transparantie.

Richting de consument over de herkomst van zijn vlees en de uitkomst van controles en aanbevelingen. Versterkte controlemechanismen borgen meer dan voedselveiligheid maar kunnen ook garantie op herkomst, productiewijze, dierenwelzijn en duurzaamheidsaspecten bieden. Dit biedt kansen aan retail, horeca en export. De sector dringt aan op een gecoördineerde aanpak van transparante communicatie en promotie ondersteund met de nodige structurele middelen.

Richting de producent over de verdere correcte behandeling van zijn product. De sector engageert zich ertoe de afspraken rond transparantie in de rundvleesketen versneld uit te voeren en te versterken. Daartoe zullen de bestaande interprofessionele organisaties versterkt worden en laten we ze interregionaal opereren. De overheden kunnen dit proces ondersteunen met een snelle erkenning van de brancheorganisatie en het algemeen bindend maken van hun afspraken.

Versterkte controles en meer transparantie moeten bijdragen tot herstel van het vertrouwen op lange termijn. Daarnaast dragen ze bij tot een correcte waardering van een smakelijk, gezond en veilig stukje vlees doorheen de keten tot bij de consument. De sector roept in dit verband de FOD Economie op de studie over marges in de rundvleesketen te finaliseren. Het is een cruciale basis om het debat over een eerlijke prijs voor eerlijk voedsel te versnellen.

Op basis van bovenstaande krachtlijnen werken de verschillende schakels concrete acties uit. Op korte termijn brengt de werkgroep rundvlees de verschillende acties samen om te komen tot een uitgewerkt actieplan.

Over FEBEV

De Federatie van het Belgisch Vlees is de nationale beroepsvereniging van slachthuizen en uitsnijderijen. De 130 leden van FEBEV vertegenwoordigen meer dan 90% van de Belgische omzet in de vleesindustrie. Meer info op www.febev.be. Bij vragen over dit persbericht, contacteer gedelegeerd bestuurder Michael Gore: 02.219.54.20 of michael.gore@febev.be.

 

 

In de kijker

FEBEV: Extra controles in slachthuizen zijn ‘window dressing’

Een lacune in de wetgeving zorgt ervoor dat de slachthuissector zeer kwetsbaar blijft voor inbreuken...

Aangemaakt op 14-10-2020

“ER IS NIKS MIS MET HET CONSUMEREN VAN VLEES”

Uit de nieuwe cijfers van FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN, bleek afgelopen zomer d...

Aangemaakt op 25-09-2020

Persbericht FEBEV: Alimento plaatst de KMO-bonus in de kijker op ledenevent Febev

ALIMENTO presenteert de KMO-bonus aan de leden van FEBEV.

Aangemaakt op 07-02-2020

PROTOCOL HYGIENE- ASF - in te voeren bij ELK bedrijf!!

Dit actieplan beschrijft de te nemen maatregelen in functie van het dreigingsniveau op vlak va...

Aangemaakt op 17-09-2018

Onze partners

© 2020 - Federatie van het Belgisch Vlees vzw |  Disclaimer